ALGEMENE VOORWAARDEN C-LANT TRADE & SERVICE

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van C-Lant Trade & Service en alle tussen C-Lant Trade & Service en de Koper gesloten overeenkomsten.
 2. Werknemers van C-Lant Trade & Service zijn niet bevoegd om met een Koper afspraken te maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij na daartoe schriftelijke volmacht van de directeur C-Lant Trade & Service.
 3. C-Lant Trade & Service behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door C-Lant Trade & Service vastgelegde datum, doch neer eerder dan dat C-Lant Trade & Service aan de Koper een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is C-Lant Trade & Service gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 4. Eventuele door Koper gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden worden hierbij door C-Lant Trade & Service uitdrukkelijk verworpen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen. Eventuele van de Algemene Voorwaarden van C-Lant Trade & Service afwijkende bedingen gelden uitsluitend ten aanzien van de Overeenkomst waarin de bedingen zijn opgenomen.
 5. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, de Productomschrijvingen en deze algemene voorwaarden, geldt de volgende rangorde:
  a. de Overeenkomst;
  b. de Productomschrijving;
  c. deze Algemene voorwaarden.
 6. Wanneer een bepaling uit de Overeenkomst en/of een of meerdere van de daarbij horende Productbeschrijving en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zullen partijen in onderling overleg een vervangende bepaling opnemen, die de inhoud van de ongeldige bepaling zo veel mogelijk benaderd.
 7. In geval van afwijkingen tussen Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse taal bindend zijn.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod dat door C-Lant Trade & Service is gedaan, waaronder mede zijn begrepen algemene aanbieding van een Product in productcatalogi, (elektronische) prijslijsten en ander drukwerk zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst tussen C-Lant Trade & Service en een Koper komt tot stand indien en op het moment dat:
  • C-Lant Trade & Service en door de Koper ondertekende offerte of Overeenkomst ontvangt, of;
  • C-Lant Trade & Service aan de Koper mondeling met de Koper gemaakte afspraken, schriftelijk of per mail aan de Koper bevestigt, of;
  • C-Lant Trade & Service een aanvang neemt met de uitvoering van de verplichtingen, die voor C-Lant Trade & Service voortvloeien uit de met de Koper gesloten Overeenkomst, of;
  • De Koper een door C-Lant Trade & Service aan de Koper ten aanzien van een of meerdere Producten verzonden factuur betaalt;
 3. Mondelinge afspraken binden C-Lant Trade & Service eerst na een schriftelijke of per email verzonden bevestiging door C-Lant Trade & Service

Artikel 4 Algemene verplichtingen van C-Lant Trade & Service

 1. C-Lant Trade & Service zal zich inspannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen datum conform de tussen partijen overeengekomen wijze en Productbeschrijving uit te voeren.
 2. C-Lant Trade & Service is gerechtigd om haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, voor welke overdracht de Koper aan C-Lant Trade & Service op voorhand toestemming verleent.
 3. C-Lant Trade & Service is gerechtigd om haar verplichtingen uit de overeenkomst door derden te laten nakomen

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de Koper

 1. De koper is verplicht om bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede gedurende de gehele duur van de Overeenkomst aan C-Lant Trade & Service al die gegevens en informatie te verstrekken, die voor C-Lant Trade & Service noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst of welke nodig of nuttig zijn om de werkzaamheden van C-Lant Trade & Service uit de overeenkomst.
 2. De Koper zal alle maatregelen treffen die voor C-Lant Trade & Service noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst of welke nodig of nuttig zijn om de werkzaamheden van C-Lant Trade & Service naar behoren uit te voeren.
 3. De Koper is verplicht ervoor zorg te dragen, dat door de Koper aan C-Lant Trade & Service verstrekte gegevens, informatie en zaken door C-Lant Trade & Service en derden veilig kunnen worden gebruikt en geen gevaar kunnen vormen of vormt voor C-Lant Trade & Service, haar medewerkers of/of derden.
 4. De Koper is verplicht ervoor zorg te dragen, dat door de Koper aan C-Lant Trade & Service verstrekte gegevens, informatie en zaken haar eigendom zijn dan wel dat de Koper ter zake deze gegevens, informatie en zaken een zodanige licentie of andersluidend recht van intellectueel eigendom bezit dat voorkomen wordt dat, C-Lant Trade & Service bij de uitvoering van de Overeenkomst inbreuk maakt op de rechten van intellectueel eigendom van derden, alsmede dat de Koper gerechtigd is om de door de Koper aan C-Lant Trade & Service verstrekte gegevens, informatie en zaken aan C-Lant Trade & Service te verstrekken.
 5. De Koper zal door C-Lant Trade & Service al dan niet op grond van de Overeenkomst aan de Koper ter beschikking gestelde gegevens en/of zaken niet verhuren, leasen, verkopen, vervreemde, verpanden, in zekerheid overdragen of onder welke dan ook –al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook afstaan, anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of logischerwijs voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst of de bedoeling die partijen hebben gehad bij de Overeenkomst.
 6. Koper is verplicht aan C-Lant Trade & Service haar correcte BTW registratienummer te verstrekken, alsmede terstond mededeling te doen van enige wijzing daarvan. Indien Koper deze verplichting niet nakomt, zal Koper aan C-Lant Trade & Service de BTW en andere bedragen en/of boetes vergoeden die C-Lant Trade & Service verschuldigd wordt als gevolg van dit niet nakomen en is C-Lant Trade & Service gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen met de BTW en andere bedragen en/of boetes.
 7. Het risico van de Producten gaat op Koper over op het moment dat C-Lant Trade & Service de Producten aan Koper aflevert. Koper is verplicht de Producten die C-Lant Trade & Service aflevert in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Koper verplicht is de kosten die C-Lant Trade & Service maakt omdat de Producten niet kunnen worden afgeleverd, aan C-Lant Trade & Service te vergoeden.
 8. Indien de Koper een in dit artikel neergelegde verplichting schendt, heeft deze schending te gelden als een toerenbare tekortkoming zijdens de Koper waardoor de Koper direct en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim komt te verkeren. C-Lant Trade & Service alsdan gerechtigd om de overeenkomst direct te ontbinden, waarbij de schade die C-Lant Trade & Service lijdt door de Koper dient te worden vergoed. Deze schade wordt in elk geval begroot op de som van alle bedragen die de koper in het kader van de Overeenkomst reeds aan C-Lant Trade & Service heeft betaald. C-Lant & Service Trade is gerechtigd tot verrekening van de schade met de voornoemde som van alle door de Koper reeds betaalde bedragen, zodat geen restitutie van den bedragen plaatsvindt. Onverminderd het voorgaande heeft C-Lant Trade & Service het recht om vergoeding van de volledige schade en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid van C-Lant Trade & Service

 1. De Koper is verplicht om door C-Lant Trade & Service geleverde zaken direct na aflevering te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de Productomschrijving en overige waarneembare tekortkomingen. De Koper is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen aan C-Lant Trade & Service te melden binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de zaak. De melding dient schriftelijke of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.
 2. De Koper is verplicht om door C-Lant Trade & Service verrichte diensten de uitvoering daarvan aanhoudend te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de Productbeschrijving en overige waarneembare tekortkomingen. De Koper is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen aan C-Lant Trade & Service te melden binnen 14 kalenderdagen na het moment waarop deze zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden. De melding dient schriftelijke of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.
 3. De Koper is verplicht om tekortkomingen die bij de voormelde keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden en die zich binnen twee maanden na de levering van de zaak respectievelijk voltooiing van de dienst openbaren, binnen een week na het moment waarop de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden aan C-Lant Trade & Service te melden. De melding dient schriftelijke of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.
 4. C-Lant Trade & Service is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, die zich voordoen of zich hebben geopenbaard na het verstrijken van een periode van zes maanden na levering van de zaak of voltooiing van de dienst.
 5. Elke rechtsvordering van de Koper ter zake de uitvoering van de Overeenkomst vervalt na zes maanden nadat de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van C-Lant Trade & Service is voltooid.
 6. Indien de Koper meent dat C-Lant Trade & Service toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit hoofde van de Overeenkomst op C-Lant Trade & Service rustende verplichting, zal C-Lant Trade & Service pas in verzuim komen te verkeren nadat zij door de Koper schriftelijk of per email in gebreke is gesteld, waarbij de Koper gehouden is om C-Lant Trade & Service een redelijke termijn van ten minste twee weken te gunnen om de tekortkoming te verhelpen.
 7. Indien C-Lant Trade & Service tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper kan dat tekortschieten niet aan C_Lant Trade & Service worden toegerekend en kan C-Lant Trade & Service derhalve niet in verzuim komen te verkeren, indien nakoming van deze verplichting door C-Lant Trade & Service wordt bemoeilijkt of belemmerd door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van C-Lant Trade & Service is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot oorlogstoestanden, oproeren, staking, bezettingen, blokkades, transportbelemmering, energiestoringen, ziekte op ongewone schaal, slecht weer of natuurrampen, overheidsmaatregelen in het binnen- of buiteland, annuleringen van derden en alle overige omstandigheden die normaliter onder overmacht worden begrepen.
 8. In een situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is C-Lant Trade & Service bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze situatie de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel langer duurt dan zes maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de ander partij gehouden te zijn.
 9. C-Lant Trade & Service is niet aansprakelijk voor schade, die de Koper lijdt als gevolg van:
  • De onmogelijkheid van de Koper om de door C-Lant Trade & Service geleverde zaken en/of diensten tijdelijk of voortdurend te gebruiken.
  • Onjuistheden in de Productbeschrijving of afwijkingen tussen de Productbeschrijving en de door C-Lant Trade & Service aan de Koper geleverde zaken en/of diensten, tenzij de Koper bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van opzettelijk handelen of nalaten van C-Lant & Service Trade of de medewerkers van C-Lant Trade & Service, dan wel tenzij de Koper bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van roekeloos handelen van C-Lant Trade & Service of de medewerkers van C-Lant Trade & Service. Alsdan is de maximale door C-Lant & Service Trade aan de Koper te vergoede schade gelijk aan het bedrag dat de Koper conform de overeenkomst aan C-Lant Trade & Service verschuldigd is.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de Koper

 1. De Koper is te allen tijde aansprakelijk voor door C-Lant Trade & Service geleden schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Koper van zijn verplichtingen uit de met C-Lant Trade & Service gesloten overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaarden daaronder begrepen. De Koper zal zich niet op overmacht beroepen.
 2. De Koper vrijwaart C-Lant Trade & Service tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een Product en/of respectievelijk dienst heeft verleend.

Artikel 8 Prijzen, facturering en indexering

 1. Alle door C-Lant Trade & Service in haar aanbiedingen genoemde en tussen C-Lant Trade & Service en de Koper overeengekomen prijzen en vergoedingen luiden in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verwijderingsbijdrage en afvalstoffenheffing, tenzij expliciet anders is vermeld.
 2. C-Lant Trade & Service heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst eenmaal per kalenderjaar de tussen C-Lant Trade & Service en de Koper overeengekomen vergoedingen te verhogen met een bedrag c.q. percentage berekend op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “ cao-lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsuur; indexcijfer”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien de publicatie van voornoemd indexcijfer gestaakt mocht worden, zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende indexering vast te stellen.
 3. C-Lant Trade & Service heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen C-Lant Trade & Service en de Koper overeengekomen vergoedingen anders dan bedoeld in lid 3 van dit artikel te verhogen indien inkoopprijzen, loonkosten of belastingen daartoe aanleiding geven. De procentuele verhoging van de overeengekomen vergoedingen zal alsdan niet meer bedragen dan de procentuele stijging van de inkoopprijzen, loonkosten of belastingen.
 4. C-Lant Trade & Service heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen C-Lant Trade & Service en de Koper overeengekomen vergoedingen anders dan bedoel in lid 3 en 4 van dit artikel te verhogen. De aldus verhoogde vergoedingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door C-Lant Trade & Service vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat C-Lant Trade & Service aan de Koper schriftelijk of per email mededeling heeft gedaan van de verhoogde vergoedingen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, zijn zowel C-Lant Trade & Service als de Koper gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de verhoogde vergoedingen van kracht zullen worden.
 5. Tenzij anders is overeengekomen, is Koper verplicht om de overeengekomen vergoedingen voor de door C-Lant Trade & Service te leveren zaken en te verlenen diensten bij vooruitbetaling te voldoen en wel binnen 14 dagen nadat C-Lant Trade & Service de Koper ter zake een factuur heeft verzonden. De Koper is niet bevoegd enige vordering op C-Lant Trade & Service met zijn betalingsverplichtingen jegens C-Lant Trade & Service te verrekenen.
 6. Indien de Koper enige factuur van C-Lant Trade & Service niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen geheel heeft voldaan, komt de Koper zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren. De Koper is alsdan aan C-Lant Trade & Service, naast de niet- betaalde bedragen, de wettelijke handelsrente verschuldigd over iedere maand of een gedeelte van een maand dat de betaling uitblijft.
 7. Indien de Koper enige factuur van C-Lant Trade & Service niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen geheel heeft voldaan, is C-Lant Trade & Service gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen C-Lant Trade & Service en de Koper van kracht zijnde overeenkomst op te schorten. C-Lant Trade & Service is alsdan eveneens gerechtigd om zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen C-Lant & Service Trade en de Koper van kracht zijnde overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Aanvang, duur en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum die partijen in de overeenkomst hebben genoemd. Indien geen datum is genoemd gaat de overeenkomst in op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend. Indien de overeenkomst niet is ondertekend, gaat de overeenkomst in op de datum waarop C-Lant & Service Trade met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt.
 2. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst genoemde einddatum doch in elk geval op de datum dat C-Lant & Service Trade al haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
 3. Naast gevallen waarin de Koper in verzuim verkeert, heeft C-Lant Trade & Service het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te ontbinden indien de Koper:
  • haar bedrijfsvoering staakt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  • de vrije beschikking over haar vermogen of een aanzienlijk deel daarvan verliest;
  • surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. Alle door C-Lant Trade & Service geleverde zaken of verleende diensten blijven haar eigendom totdat de Koper de koopprijs, alsmede al hetgeen de Koper op grond van deze of andere overeenkomsten aan C-Lant Trade & Service verschuldigd is, aan C-Lant Trade & Service heeft voldaan. De Koper heeft evenwel het recht de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen te verwerken, tenzij C-Lant Trade & Service schriftelijk of per email te kennen geeft dat de Koper deze terstond ter beschikking aan C-Lant Trade & Service moet stellen.
 2. De overeenkomst bevat geen titel strekkende tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendomsrechten van C-Lant Trade & Service aan de Koper, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt.
 3. Partijen zijn gehouden om alle vertrouwelijke informatie, waarover zij in het kader van (de uitvoering) van de overeenkomst de beschikking krijgen, geheim te houden en deze informatie slechts te gebruiken voor zover de nakoming van de verplichtingen onder de overeenkomst dit vereist.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de aanbiedingen van C-Lant Trade & Service alsmede op de overeenkomsten tussen C-Lant Trade & Service en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens koopverdrag
 2. Alle geschillen tussen partijen kunnen in eerste aanleg slechts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij enige andere rechter op grond van een dwingende wetsbepaling bevoegd is om kennis te nemen van het betreffende geschil.

Artikel 12 Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Indien zonder toestemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid 12.1 bedoelde werknemers, binnen de in lid 12.1 genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.